ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

img1

img2

img3

img4

img5

img6

၆။ စစ်ဆေးခြင်း

12

၇။ ထုပ်ပိုးခြင်း

10